Czy banalna, powtarzalna czynność prze-pisania fragmentu tekstu, który już wydrukowano w wystarczającej ilości egzemplarzy, do czegoś realnego służy? Czy prze-pisanie tekstu, który na ekranie pojawia się natychmiast, pozwoli komuś obok, często mniejszemu, młodszemu, gorzej sobie radzącemu wytłumaczyć jakie są najważniejsze zasady naszej codziennej aktywności?
Tym razem nie chodzi o tekst, nie chodzi o język, nie chodzi o nieuniknione błędy i pomyłki. Nie kolekcjonujemy, nie pytamy o preferencje. Nie śledzimy nawyków. Przepisujemy Konstytucję do ostatniej kropki, i chodzi tu o coś, co jest jednym ze źródeł spontaniczności każdego z nas, chodzi o pamięć i uwagę. Pamięć prywatną, uwagę wyśnioną, spontaniczną.
Można być zadowolonym, trzeba być wymagającym, uważnym, spragnionym nowości i kultury. Nie można popaść w bezwolę, nie potrafi się wtedy ożywiać ważnych dla nas Rzeczy, a rzeczy należy wciąż i wciąż, na nowo, bez końca ożywiać – nawet gdy inni mówią, że to rzeczy tak pospolite, że nie warto ich spisywać. Rzecz-pospolitą mamy wszędzie, nawet tam, gdzie jeszcze nie doprowadzono światłowodu. Czego jeszcze potrzebujemy? Konstytucji, constitutio jako zasady, zasad, principium określającego granice spontaniczności każdemu tak samo, sprawiedliwie, jawnie, prosto?
Rzeczy pospolite trzeba przepisać do ostatniej kropki.
Próbujemy pisać spokojnie, pewnie, ale bez czołobitnej afektacji, wobec tego, co jak duch podobno unosi się nad literą. To jest pewnie niedoskonała, ale nasza Konstytucja. Piszemy razem, by przyzwyczaić się do składnego, wyraźnego, własnego ruchu, który może przydać się nam, gdy podniesie się poziom niepewności. Piszemy, by nie musieć tak bardzo się bać. Próbujemy pisać razem, bo wtedy zaczyna człowiek czasem rozmawiać i okazuje się, że pomoże mu ktoś stojący obok, bez potrzeby bicia w alarmowe dzwony.

Regulamin

Regulamin akcji artystycznej “Konstytucja. Przepisana do ostatniej kropki”

I. Cel akcji

Piszemy razem, by przyzwyczaić się do składnego, wyraźnego, własnego ruchu, który może przydać się nam, gdy podniesie się poziom niepewności. Piszemy, by nie musieć tak bardzo się bać. Próbujemy pisać razem, bo wtedy zaczyna człowiek czasem rozmawiać i okazuje się, że pomoże mu ktoś stojący obok, bez potrzeby bicia w alarmowe dzwony.

II. Organizator akcji

Fundacja Atlas Sztuki z siedzibą w Łodzi, KRS nr 0000318194, adres: ul. Piotrkowska, nr 122, lok. 7, 90-006 Łódź.

III. Warunki uczestnictwa w akcji

 1. Uczestnictwo w akcji jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest poprawne wypełnienie formularza na stronie internetowej https://przepisana.pl a także odpowiedni wiek – ukończone minimum 16 lat.
 3. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zapoznanie się z regulaminem i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo przystąpić do akcji tylko raz.

IV. Zasady akcji

 1. Zadaniem Uczestników akcji jest poprawne wypełnienie formularza na stronie internetowej https://przepisana.pl
 2. Formularz pojawi się po kliknięciu na zaznaczeniu fragmentu tekstu, przy którym znajduje się „Przepisz”.
 3. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy nadesłany formularz powinien zawierać:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. adres mailowy
  4. zdjęcie lub skan odręcznie przepisanego fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, nie dłuższy, niż 280 znaków
  5. oświadczenie o akceptacji Regulaminu akcji
  6. oświadczenie o akceptacji Polityki Prywatności
 5. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza Uczestnik otrzyma na podany w formularzu adres mailowy prośbę o potwierdzenie adresu mailowego. Potwierdzenie adresu mailowego jest obowiązkowe i jeśli uczestnik nie zrobi tego w ciągu tygodnia, formularz zostanie usunięty po upłynięciu tego czasu przez administratora strony.
 6. Wers należy przepisać na białej kartce (bez linii, kratki ani innych podziałów), a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie kartki. W przypadku wykonywania zdjęcia należy zwrócić uwagę na równomierne oświetlenie.
 7. W przypadku, gdy zdjęcie lub skan będą przesłane w złej jakości, mało czytelne, przez Organizatora drogą mailową wysłana zostanie prośba o dostarczenie pliku w lepszej jakości. Uczestnik ma na dosłanie pliku 7 dni od daty otrzymania niniejszej wiadomości, w przeciwnym razie, po 7 dniach formularz zostanie usunięty przez administratora strony.
 8. Nadesłane pliki z przepisanymi odręcznie fragmentami będą przez organizatora edytowane.
 9. Organizator ma prawo usunąć formularz bez podania przyczyny oraz informowania o tym Uczestnika.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni od pojawienia się odręcznie przepisanego fragmentu na stronie https://przepisana.pl do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje prosimy przesyłać na adres biuro@atlassztuki.pl.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

VI. Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystępując do akcji, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia lub skanu. Nadesłany plik nie będzie naruszał praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora nadesłanego zdjęcia lub skanu narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.
 2. Organizator zastrzega, że w chwili przesłania zdjęcia lub skanu przez Uczestnika, nabywa autorskie prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia lub skanu oraz prawo do wykorzystania go w celach statutowych Fundacji wraz z modyfikacją.
 3. Prawa, o których mowa w punkcie poprzedzającym, będą nieograniczone czasowo i terytorialnie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady niniejszej akcji.
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W braku satysfakcjonującego porozumienia poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do siedziby spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do siedziby Organizatora.

Witryna używa plików cookies. Dalsze przeglądanie serwisu promised.pl oznacza, że wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookies. Dowiedz się więcej