Czy banalna, powtarzalna czynność prze-pisania fragmentu tekstu, który już wydrukowano w wystarczającej ilości egzemplarzy, do czegoś realnego służy? Czy prze-pisanie tekstu, który na ekranie pojawia się natychmiast, pozwoli komuś obok, często mniejszemu, młodszemu, gorzej sobie radzącemu wytłumaczyć jakie są najważniejsze zasady naszej codziennej aktywności?
Tym razem nie chodzi o tekst, nie chodzi o język, nie chodzi o nieuniknione błędy i pomyłki. Nie kolekcjonujemy, nie pytamy o preferencje. Nie śledzimy nawyków. Przepisujemy Konstytucję do ostatniej kropki, i chodzi tu o coś, co jest jednym ze źródeł spontaniczności każdego z nas, chodzi o pamięć i uwagę. Pamięć prywatną, uwagę wyśnioną, spontaniczną.
Można być zadowolonym, trzeba być wymagającym, uważnym, spragnionym nowości i kultury. Nie można popaść w bezwolę, nie potrafi się wtedy ożywiać ważnych dla nas Rzeczy, a rzeczy należy wciąż i wciąż, na nowo, bez końca ożywiać – nawet gdy inni mówią, że to rzeczy tak pospolite, że nie warto ich spisywać. Rzecz-pospolitą mamy wszędzie, nawet tam, gdzie jeszcze nie doprowadzono światłowodu. Czego jeszcze potrzebujemy? Konstytucji, constitutio jako zasady, zasad, principium określającego granice spontaniczności każdemu tak samo, sprawiedliwie, jawnie, prosto?
Rzeczy pospolite trzeba przepisać do ostatniej kropki.
Próbujemy pisać spokojnie, pewnie, ale bez czołobitnej afektacji, wobec tego, co jak duch podobno unosi się nad literą. To jest pewnie niedoskonała, ale nasza Konstytucja. Piszemy razem, by przyzwyczaić się do składnego, wyraźnego, własnego ruchu, który może przydać się nam, gdy podniesie się poziom niepewności. Piszemy, by nie musieć tak bardzo się bać. Próbujemy pisać razem, bo wtedy zaczyna człowiek czasem rozmawiać i okazuje się, że pomoże mu ktoś stojący obok, bez potrzeby bicia w alarmowe dzwony.

Polityka prywatności Fundacji Atlas Sztuki

Polityka ochrony danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkowników: stron internetowych Fundacji Atlas Sztuki, t.j. https://atlassztuki.pl/; https://6inlodz.pl/; http://5inlodz.pl; https://promised.pl/ https://avenueda.com/; http://przepisana.pl oraz innych. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”) w rozumieniu RODO.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora danych osobowych – Fundacji Atlas Sztuki, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w formularzach dostępnych na stronach internetowych Fundacji Atlas Sztuki nie jest obowiązkowe, co oznacza, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne, aby móc przystąpić do projektu Fundacji ATLAS SZTUKI „Przepisujemy Ziemię Obiecaną”, „6inLodz” oraz „Avenue D’Architects”, „Konstytucja. Przepisana do ostatniej kropki” lub przesłać do Fundacji Atlas Sztuki wiadomość. W celu rejestracji czy zgłoszenia udziału w projekcie będziesz proszony o podanie tylko tych danych osobowych, których przekazanie jest niezbędne w danym celu.

W przypadku przystąpienia do projektu organizowanego przez Fundację Atlas Sztuki każdy Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu oraz oświadczyć, że zapoznał się i akceptuje jego postanowienia.

W niektórych formularzach istnieje również możliwość wyrażenia zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz na inne czynności, których cele zostały podane w konkretnych formularzach, a ich zakres jest związany ze specyfiką danego programu, portalu czy aktywności. Każdy formularz, poprzez który Fundacja ATLAS SZTUKI pozyskuje dane osobowe Użytkowników, zawiera szczegółowe informacje o administratorze(rach) danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Użytkownikom prawach. Zakres tych informacji jest dostosowany do danego formularza. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i przetwarzane przez Fundację Atlas Sztuki wyłącznie w celach określonych w poszczególnych formularzach.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na potrzeby rejestracji w prowadzonych projektach Fundacja Atlas Sztuki pozyskuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób adekwatny do danej aktywności. Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających ww. stron www prowadzonych dla Fundacji Atlas Sztuki.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Atlas Sztuki z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 122/7 (KRS 0000318194).

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:
adres: 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 122/7,
e-mail: biuro@atlassztuki.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane, gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Fundację Atlas Sztuki w związku z akceptacją postanowień regulaminu danego projektu lub w związku z wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych w celach wskazanych w zgodach. Przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Atlas Sztuki odbywa się zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Fundacja Atlas Sztuki może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu realizacji projektu, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Administrator danych przetwarza również dane Użytkowników, w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w ramach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Administratora – do czasu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Korzystanie z wybranych narzędzi komunikacyjnych wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Zgodę można wyrazić podczas rejestracji konta Użytkownika.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik może się zwrócić bezpośrednio do Fundacji Atlas Sztuki z żądaniem: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub uzyskania kopii swoich danych, a także może wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych jego dotyczących, a także skorzystać z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każdy Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Fundację Atlas Sztuki, może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych: telefonicznie pod numer telefonu: 601 949 831, pocztą elektroniczną pod adres e-mail biuro@atlassztuki.pl, a także pocztą tradycyjną pod adres: Fundacja Atlas Sztuki, ul. Piotrkowska 122/7, 90-006 Łódź z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.

Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem danych na adres e-mail: biuro@atlassztuki.pl, oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Dodatkowo Użytkownicy będący uczestnikami projektu Fundacji Atlas Sztuki prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Fundacji Atlas Sztuki mogą zrealizować poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail: biuro@atlassztuki.pl, oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Jeżeli Użytkownik będący uczestnikiem projektu Fundacji Atlas Sztuki prześle do Fundacji Atlas Sztuk żądanie usunięcia jego danych osobowych, to jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Fundację Atlas Sztuki są poddawane profilowaniu zwykłemu. Fundacja Atlas Sztuki nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, oraz decyzji, które mogą wywołać wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływać.

Profilowanie dotyczy w szczególności: miejsca zamieszkania, geolokalizacji, zakwalifikowania do odpowiedniej grupy wiekowej. Skutkiem profilowania jest dostosowanie oferty Administratora do potrzeb Użytkowników.

OCHRONA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Fundacja Atlas Sztuki wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 29 RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Atlas Sztuki nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie Fundacja Atlas Sztuki może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Fundacja Atlas Sztuki może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

OCHRONA TRANSMISJI

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Witryna używa plików cookies. Dalsze przeglądanie serwisu promised.pl oznacza, że wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookies. Dowiedz się więcej